Shri Radha Krishna

Lord Hanuman​

Lord Venkateswara with Sridevi and Bhudevi

Shri Shirdhi Sai Baba

Lord Ganesha

Shri Ramakrishna Paramhansa

Goddess Durga

Goddess Saraswathi​

Navagrahas

Copyright © Hindu Temple Of Tallahassee, Inc 2021

Shri Raghavendra Swamy​

List of Deities

Hindu Temple Of Tallahassee

Lord Shiva​

Shri Ram Parivar